Our Class Schedule

South Tampa MMA and BJJ Schedule

4:00 – 4:45 pm – Kid’s BJJ Takedowns (Age 5 – 8)

4:45 – 5:30 pm – Kid’s BJJ Takedowns (Age 9 +)

7:00 – 8:15 pm – Fundamentals Class

7:30 – 8:30 pm – Advanced Adult Gi

6:00 am – Gi Brazilian Jiu-Jitsu

12:00 – 1:00 pm – Adult Gi Class

5:30 – 6:00 pm – Kid’s Level 1 Gi

6:00 – 6:45 pm – Kid’s Level 2 Gi

7:00 – 8:00 pm – Adult No Gi

8:00 – 9:00 pm MMA

8:00 – 9:00 pm No Gi Competition Class

4:00 – 4:45 pm – Kid’s BJJ for Self Defense (Age 5 – 8)

4:45 – 5:30 pm – Kid’s BJJ for Self Defense (Age 9+)

7:00 – 8:15 pm – Fundamentals Class

7:30 – 8:30 pm – Advanced Adult G

12:00 – 1:00 pm – All Levels No Gi

5:30 – 6:00 pm – Kid’s Level 1 No Gi

6:00 – 6:45 pm – Kid’s Level 2 No Gi

7:00 – 8:00 pm – Adult No Gi

8:00 – 9:00 pm MMA

8:00 – 9:00 pm  Gi Competition Class

6:00 am – No Gi BJJ

9:00 – 10:00 am  Adult No Gi

9:00 – 10:00 am – Open Mat

4:30 – 5:30 pm – Kid’s Judo

5:30 – 7:00 pm – Adult Judo

7:00 – 8:00 pm Wrestling